månadsarkiv: april 2019

Årsmötesdags!

Kallelse och dagordning till årsmöte
Örsås/Revesjö Ekonomisk Fiberförening
Plats: Karkashults BygdegårdTid: kl: 19.00  
Datum: 2019-05-20 Alla medlemmar välkomna!  

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Val av ordförande vid stämman.
 • 3. Val av sekreterare vid stämman.
 • 4. Godkännande av röstlängden.
 • 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 • 6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • 7. Fastställande av dagordningen.
 • 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 • 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
 • 11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 • 12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår, 2019 & 2020.
 • 13. Val av ordförande.
  • Nuvarande ordförande Frank Bekamp till 2019
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  • Nuvarande ledamöter Marie Oscarsson, Mats Lundberg och Ove Nyberg valda till 2019.
  • Nuvarande ledamöter Maria Andersson, Ingela Robertsson och Ingegerd Sjöqvist valda till 2020.
 • 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  • Nuvarande revisorer är Lars-Åke Larsson till 2020 och Harald Johansson till 2019. 
 • 16. Val av valberedning lägst två och högst fem personer, vara en skall vara sammankallande.
  • Nuvarande valberedning är Jerry Jonsson och Åke Olsson, sammankallande är Lennart Torstensson
 • 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast sex veckor före stämman:
 • 18. Mötets avslutande.

Välkomna!