Stadgar

 

Stadgar 2015-05-26 Reviderade 2017-05-24

STADGAR FÖR ÖRSÅS REVESJÖ FIBER EKONOMISK FÖRENING

$ 1 FIRMA
Föreningens namn är Örsås Revesjö Fiber Ekonomisk Förening.

$ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett eget kommunikationsnät tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna renodlade tjänster, exempelvis bredband och telefon, samt bedriva annan sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

$ 3 STYRELSENS SÄTE OCH FÖRENINGENS VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Svenljunga kommun.

$ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem antas en sökande som äger en fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av del av Svenljunga kommun, närmare bestämt Örsås och Revesjö med omnejd. Om en fastighet har flera delägare kan endast en delägare vara formell medlem. En medlem kan ha flera fastigheter och har då en röst per fastighet. Ansökan om medlemskap görs skriftligen till föreningen på ett av föreningen tillhandahållna formulär. Medlemsansökan prövas och godkänns alternativt avslås av styrelsen. Arrendator skall jämställas med fastighetsägare i dessa stadgar. Även hyresgäst kan jämställas med fastighetsägare om det är ändamålsenligt.

$ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala de stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatserna och avgifterna samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut. Samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål.

$ 6 INSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 100 och högst 20 000 kr per av medlemmen inom verksamhetsområdet ägd och ansluten byggnad. Insatsen skall betalas på anvisat sätt när medlemskap beviljats. 100 kr betalas vid inträde. Resterande belopp betalas enligt styrelsens anvisningar. Med ansluten byggnad avses byggnad som är eller planeras att bli ansluten eller är förberedd för anslutning till föreningens nätverk.

$ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem skall årligen till föreningen per anslutning betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 100 kr. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen beslutar.

$ 8 ÖVRIGA KOSTNADER
Föreningen har rätt att fortlöpande ta ut ersättning för att upprätthålla den anslutna byggnadens förbindelse med andra kommunikationsnät, dvs. för fortlöpande tillhandahållande av nätkapacitet för bl.a. data- och telekommunikation. Dessa avgifter regleras genom avtal mellan föreningen och medlemmarna. Ersättning för eventuella renodlade trafiktjänster bestäms från tid till annan av styrelsen med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och dess omfattning.

1

Stadgar 2015-05-26 Reviderade 2017-05-24

$ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

$ 10 AVGÅNG / UTTRÄDE
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomisk förening sker avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut. Medlem har rätt att återfå sin insats vid utträde. Utträdande medlem skall vid fastighetsöverlåtelse verka för att ny fastighetsägare skall överta medlemskap och insats.

$ 11 STYRELSE
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter, med högst fyra suppleanter. Föreningsstämman väljer ordförande, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på två år, växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande och kassör konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsesuppleanter förväntas närvara vid styrelsemöten. Det är tillåtet att vara ledamot eller suppleant i föreningen utan att vara medlem.

$ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av ledamöterna var för sig.

$ 13 REVISORER
På föreningsstämman väljs växelvis två revisorer om två år samt en revisorsuppleant om två år.

$ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

$ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingar till revisorerna senast sex veckor före ordinarie föreningsstämma.

$ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas.

 1. Mötets öppnande.

 2. Val av ordförande vid stämman.

 3. Val av sekreterare vid stämman.

 4. Godkännande av röstlängd.

 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

 6. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.

 7. Fastställande av dagordning.

 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.

 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition

  av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

 1. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.

 2. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.

2

Stadgar 2015-05-26 Reviderade 2017-05-24

 1. Val av ordförande.

 2. Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.

 3. Val av revisorer och eventuell/a revisorsuppleant/er.

 4. Val av valberedning lägst två och högst fem personer, vara en skall vara

  sammankallande.

 5. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens

  stadgar och som anmälts till styrelsen senast sex veckor före stämman.

 6. Mötets avslutande.

$ 17 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Extra föreningsstämma skall utlysas av styrelsen då det behövs eller då det av behandling för uppgivit ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

$ 18 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per betalad medlemsavgift.
Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, registrerad partner
eller annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem. Styrks med fullmakt som föreningen tillhandhåller blankett för.

$ 19 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma sker skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämma och senast fyra veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast fyra veckor före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämma ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelande från styrelsen distribueras med e-post. I den mån enskild medlem inte kan nås via e-post kan ordinarie postgång användas.

$ 20 VINSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut som återbäring till medlemmarna i direkt förhållande till deras kapitalinsats.

$ 21 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i direkt förhållande till inbetalda kapitalinsatser enligt $ 6.

$ 22 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

$ 23 ÖVRIGT
Beträffande förhållandena i övrigt gäller bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar.

3

Välkommen

Välkommen till www.orff.se.