GDPR

 

Hantering av personuppgifter

1 Inledning
Genom informationen i detta dokument vill vi, Örsås Revesjö fiberförening, som ansvariga för dina personuppgifter beskriva hur

vi behandlar dina personuppgifter i olika situationer samt upplysa dig om dina rättigheter i samband med hanteringen. När vi behandlar personuppgifter om dig sker behandlingen enbart inom EU/EES.
Vi är skyldiga att upplysa om detta i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2016/679) som även kallas GDPR. Denna information riktar sig till:

 • Dig som är medlem och/eller styrelsemedlem i föreningen

 • Dig som har markavtal med föreningen
  I efterföljande kapitel, som vi uppmuntrar dig att läsa, upplyser vi om vår behandling av dina personuppgifter.

  Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Örsås-Revesjö fiberförening 769623-0999. Om du vill ha mer detaljerad information, har några frågor eller vill använda dina rättigheter ombeds du kontakta oss med hjälp av nedanstående kontaktuppgifter. Om du vill använda dina rättigheter, t.ex. avseende registerutdrag, behöver vi säkerställa din identitet och du behöver därför styrka vem du är innan vi kan agera på din begäran. Bifoga därför en kopia av din legitimation i dessa fall så återkommer vi med svaret till din folkbokföringsadress.

  Örsås Revesjö fiberförening c/o Frank Bekamp
  Köljhult 2
  512 95 Håcksvik

  info@orff.se

2 Dina rättigheter

I detta avsnitt vill vi informera dig om dina rättigheter. Du har rätt att:

 • Få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig och hur den behandlingen går till. Den informationen framgår av detta dokument.

 • Få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte, samt i så fall ta del av informationen. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att tillvarata denna rättighet

 • Klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt eller inte tillvaratar dina rättigheter. I skrivande stund är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet och du hittar mer information på www.datainspektionen.se

 • Få felaktiga uppgifter rättade eller raderade samt komplettera ofullständiga uppgifter. Kontakt oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att hjälpa oss att påtala felaktigheter kring dina personuppgifter.

 • Återkalla ditt samtycke. I de fall behandlingen sker mot bakgrund av samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. Mer information om detta finner du i avsnittet om vår hantering av dina personuppgifter. Behandling som skett innan samtycket återkallas påverkas inte av att du återkallar ditt samtycke.

 • Begära begränsning av behandlingen samt invändning mot behandling. Ibland använder vi dina personuppgifter för våra berättigade intressen. Om du inte delar vår intressebedömning kan du begära att vi upphör med behandlingen eller begränsar behandlingen enligt dina önskemål. Detta gäller särskilt tydligt när det rör sig om användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Om du inte vill bli föremål för marknadsföring så respekterar vi det. Kontakt oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan för att invända mot behandling som baserar sig på intresseavvägning.

3 Vår hantering av dina personuppgifter

I nedanstående avsnitt beskriver vi vilka personuppgifter och hur vi behandlar dessa uppgifter om dig i olika situationer.

3.1 När du är medlem och/eller styrelsemedlem i föreningen

För att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig behöver vi kunna kommunicera med dig, t.ex. för att skicka avtalad information och för att kunna dela information med dig. För detta ändamål behöver vi behandla dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Din E-postadress kan också komma att användas som användarnamn i tjänster vi använder för att dela information med dig.

Vi behandlar dina personuppgifter i vårt medlemsregister, bokföringsprogram och i föreningens pärmar.
Vi skickar inte vidare någon information om dig utanför vår egen organisation men använder personuppgiftsbiträden inom EU7ESS för behandling av dina uppgifter.
Dina uppgifter lagras i 8 år efter avslutat medlemskap.

För att fullfölja våra lagliga skyldigheter och försvara våra lagliga rättigheter, t.ex. i samband med att vi fakturerar behöver vi kunna identifiera den individ som utgör vår medlem. För detta ändamål behöver vi behandla dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt i vissa fall din signatur. Dina uppgifter lagras under den tid som lagstiftningen kräver och så länge vi behöver kunna försvara våra lagliga rättigheter. Vi behandlar även information om erlagd medlemsavgift i syfte att säkerhetsställa efterlevnad av avtalet med dig.

Vi behandlar dina personuppgifter i vårt medlemsregister, bokföringsprogram och i föreningens pärmar
Vi skickar inte vidare någon information om dig utanför vår egen organisation men använder personuppgiftsbiträden inom EU/ESS för behandling av dina uppgifter.
Dina uppgifter lagras i 8 år efter avslutat medlemskap.

Ibland använder vi ditt namn och din e-postadress för att marknadsföra våra tjänster. Det ligger i vår verksamhets berättigade intresse att utvecklas, men givetvis är vi lyhörda för när du inte vill bli föremål för marknadsföring från oss. Det betyder att om du inte vill ha marknadsföringsinformation från oss så kontaktar du oss och meddelar det så ser vi till att du undantas i framtida marknadsföring.

3.2 När du har markavtal med föreningen

För att säkerhetsställa efterlevnaden av vårt avtal med dig och försvara våra lagliga rättigheter hanterar vi markavtal som vi upprättat med dig. För detta ändamål behöver vi behandla dina kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress samt i vissa fall din signatur.För att säkerhetsställa din identitiet behandlar vi också ditt personnummer. Dina uppgifter lagras under den tiden som lagstiftningen kräver och så länge vi behvöer kunna försvara våra lagliga rättigheter.

Vi behandlar dina personuppgifter i föreningens pärmar.
Vi skickar inte vidare någon information om dig utanför vår egen organisation. Dina uppgifter lagras tills föreningen upplöses.

4 Uppdatering av informationen

Vi uppdaterar denna information i samband med att vi förändrar vårt utbud och arbetssätt. Senaste och gällande information står att finna på vår hemsida (orff.se). Om vi gör stora förändringar vidtar vi, i förhållande till ändringen, rimliga ansträngningar för att även informera dig om dessa ändringar.

Välkommen

Välkommen till www.orff.se.