Lystring! Extra stämma! Måndag 12/12, 2016 18:00

På grund av förändringar i styrelsens sammansättning måste vi utlysa extra stämma.
Den hålls i Örsåsgården (bottenvåningen), måndagen den 12 december 2016, kl 18.00.

På dagordningen står bara följande punkter:

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Val av sekreterare vid stämman.
§ 4. Godkännande av röstlängden.
§ 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 6. Frågan om föreningens extrastämma blivit utlyst i behörig ordning.
§ 7. Fastställande av dagordningen.
§ 8. Val av ny ordförande
§ 9. Val av ny kassör
§ 10. Mötets avslutande.

Vi kommer att uppmärksamma det utomordentliga arbete som de avgående ledamöterna levererat i föreningens tjänst. Var gärna med och applådera, det är de verkligen värda!

Vi skall också hinna med en kopp kaffe med lämpligt tilltugg innan vi går hem.

Alla medlemmar i Örsås/Revesjö fiberförening önskas Välkommen!